Tipy na výlet

Těšínské Slezsko

Těšínské Slezsko je malebné území u hranic s Polskem. Rovinaté louky zde přecházejí přes zvlněné kopce až po horské hřbety Těšínských Beskyd a Jablunkovského mezihoří. Díky pestrosti zdejšího kraje je tu nepřeberné množství možností pro turisty. Milovníci pohorek mohou šlápnout do kroku na túrách po dobře udržovaných stezkách, cyklisté mají k dispozici hustou síť cyklotras a pokud chcete jen tak odpočívat u vody, můžete načerpat síly u vodních nádrží Těrlicko a Žermanice. A když napadne sníh, je to odtud kousek na vyhlášené sjezdovky, a to jak zde v okolí, tak také v polské části Beskyd. Pobyt v regionu zanechá v každém, kdo do něj zavítá, krásné vzpomínky na místy nedotčenou přírodu a příjemně strávený čas. Místní podmínky jsou vhodné pro podnikání v oblasti venkovské turistiky, která je formou cestovního ruchu odehrávajícího se na venkově. V tomto regionu se nachází mnoho míst s nízkou hustotou obyvatelstva. Připravena je zde síť ubytovacích a stravovacích zařízení, které celoročně poskytují své služby. Jistě se zde setkáte s Těšínským nářečím, tzv. po našymu. Jedná se naše slezské nářečí spojující prvky češtiny a polštiny pod vlivem němčiny a slovenštiny.

Přehrada Těrlicko

Na řece Stonávce byla v roce 1962 uvedena do provozu vodní nádrž Těrlicko - Těrlická přehrada jako zásobárna užitkové vody pro Těšínsko. Přehrada má sypanou hráz, která byla první svého druhu v Evropě. Přehrada se stala rovněž střediskem rozsáhlé vodní rekreace a cestovního ruchu. Má tři veřejné pláže, loděnice s půjčovnami loděk a sportovních potřeb, jediný vlek na Moravě a ve Slezsku pro vodní lyžování, tábořiště, dětské chatové tábory, rekreační zařízení, desítky soukromých chat. Velmi rozšířen je zde také rybolov a působí zde mezinárodně úspěšný klub sportovního potápění. Okolí vodní nádrže je obklopeno členitou a malebnou těšínskou pahorkatinou, která návštěvníkům poskytuje turistické trasy s mírně zvlněným terénem a s pěknými rozhledy do krajiny.

Sochařský park Hradiště

Pod vrcholkem nejvyššího kopce okresu Karviná - Babí Hory (423 m.n.m), necelé 3 km od nás se nachází Sochařský park. Toto místo je jedinečné pro velké množství soch od umělců z celého světa. Sochy vznikaly na sympoziu Landek, nyní nově na sympoziu Landek - Těrlicko. Rovněž zde je úžasný výhled na okolní Beskydy.

Těrlické mokřady

To je lokalita, která vznikla v Těrlicku po výstavbě zdejší rozlehlé přehrady. Lužním lesem kolem řeky Stonávky tu teď vede naučná stezka. Stezka je dlouhá dva a půl kilometru a lemuje ji deset informačních tabulí. Dnes můžeme v bezprostřední blízkosti přehrady, v okolí meandrů řeky Stonávky, narazit na lužní les a mokřady, které jsou z přírodovědného hlediska velmi zajímavé. Žijí tady chráněné druhy ptáků a obojživelníků a daří se tu i vodním a mokřadním rostlinám.

Těrlická Madona

Je pozdně gotický obraz z období kolem roku 1500, pocházející z vratislavské dílny Jacoba Beinharda. K jeho objevení došlo náhodně při restaurování mariánského obrazu z kostela svatého Vavřince v Těrlicku-Kostelci. Obraz Panny Marie ustavičné pomoci byl původně umístěn v kostele Nejsvětější Trojice, který byl zničen při budování Těrlické přehrady. Cenné předměty z tohoto svatostánku byly přeneseny v roce 1962 do kostela sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci včetně mariánského obrazu. Vzhledem ke špatnému stavu toho díla bylo v roce 2015 zahájeno restaurování. Při tom došlo k unikátnímu objevu. Původně se předpokládalo, že tento obraz pochází ze 17. století. Malba byla překryta mladšími prvky, textilní výšivkou, papírovými a kovovými dodatky i drobnými votivními dárky. Po sejmutí aplikací bylo zřejmé několikeré přemalování obrazu. Podrobný restaurátorský průzkum však prokázal, že se na desce dochovala souvislá vrstva vysoce kvalitní, pozdně gotické temperové malby z doby kolem roku 1500. Z jednoho uměleckého díla tak během čtyř let (2015-2018) vznikly dva obrazy. Objev obrazu Madony z Těrlicka je velmi významný nejen z hlediska památkové péče, ale také z hlediska uměleckohistorického. Je jedinečným a vzácným dokladem tvorby pozdní gotiky na území Slezska, deskových obrazů z tohoto období je v ČR dochováno jen velmi málo. Veřejnosti bylo toto znovuobjevené dílo představeno na Noci kostelů 24. května 2019. Nyní obohacuje sbírky muzea v Českém Těšíně. Restaurátorky Romana Balcarová, akademická malířka Lenka Helfertová a farnost Těrlicko-Kostelec byly za toto dílo v říjnu 2019 oceněny Národním památkovým ústavem, cenou Patrimonium pro futuro v kategorii objev.

Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře
(13 km)

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora. Naleznete zde rekonstrukci slovanského sídliště od poloviny 8. století až po 11. století.

Pěší turistika

Těšínské Beskydy vynikají nad jinými horskými oblastmi velkou koncentrací turistických chat. Skoro na každé hoře se nachází turistická chata s možností občerstvení a ubytování. Proto jsou turistické stezky v regionu vytyčeny převážně přechodem z chaty na chatu. Pro turisty jsou zde také připraveny naučné stezky. Turistickou trasu si může zvolit každý sám dle svého zájmu a svých sil. Turista se může vydat na krátkou, desítky minut trvající trasu nebo naopak na dlouhou třeba celodenní túru. Pro nás je nejvhodnějším výchozím bodem podhorská vesnička Komorní Lhotka (8 km), kde po túře si můžete odpočinout v Bylinných lázničkách.Naleznete zde rekonstrukci slovanského sídliště od poloviny 8. století až po 11. století.

Kulturně společenské akce

Během roku probíhá v regionu mnoho kulturně-společenských akcí, jako jsou filmové festivaly, oslavy založení měst, folklorní festivaly a koncerty. Mezi nevýznamnější, každoročně probíhající akce patří oslavy založení města Český Těšín - Svátek tří bratří, hudební festival Na pomezí v Dolní Lomné, mezinárodní folklorní festival Gorolski Święto v Jablunkově. Mezí další neméně významné akce patří hudební festival Slezská noc, folklorní festival Slezské dny v Dolní Lomné, těšínský mezinárodní divadelní festival Na hranici, Hornické slavnosti v Karviné a Havířově, Těrlické filmové léto a mnoho dalších...

Těrlický kahanec

V okolí Těrlické přehrady se každoročně pořádá závod silničních motocyklů na přírodním okruhu. Jede se zde několik závodů, kde se sjíždějí závodnici z celé Evropy. Většinou se tento závod probíhá v první polovině července.

Vodní nádrž Žermanice

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které Vodní nádrž Žermanice je vystavěna na toku řeky Lučiny. Vodní nádrž byla vybudována jako zásobárna užitkové vody pro ostravské průmyslové podniky. Vzhledem k malému průtoku řeky Lučiny, byl z řeky Morávky vystavěn přivaděč vody. Vodní nádrž Žermanice byla vystavěna v letech 1951 až 1957. Betonová přehradní hráz je v koruně dlouhá 502 metrů a dosahuje výšky 32 metrů. Vodní plocha zaujímá rozlohu 248 hektarů. Kromě průmyslového využití je vodní nádrž Žermanice také vyhledávaným rekreačním střediskem. Na březích přehrady je vybudována řada rekreačních středisek, sezónních občerstvení a restaurací a několik kempů. Najdeme tu upravené pláže, dětské či sportovní hřiště a půjčovnu lodiček. Vodní plocha slouží k provozování vodních sportů, ke koupání či k rybaření.se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora. Naleznete zde rekonstrukci slovanského sídliště od poloviny 8. století až po 11. století.

Nový dřevěný kostel v Gutech (15 km)

Kostel Božího těla je dřevěná sakrální stavba na okraji vesnice Guty , části města Třince. Původní kostel z 1. poloviny 16.století byl do roku 2017 nejstarší dochovaný dřevěný kostel na Těšínsku. Byl zničen při úmyslně založeném požáru 1. srpna 2017. Před vchodem do kostela se nacházel dřevěný kříž s plastikou Krista, který jako jediný přečkal ničivý požár bez úhony. Rozsah škod je obrovský, kostel prakticky lehl popelem. Kostel byl cenný také mnohým původním vybavením a obrazy z první poloviny 16. století. Znovu postavený kostel byl dokončen v květnu 2021, vysvěcení stavby a první bohoslužba se konala 6. června. Kostel je nyní oproti minulým letům dobře požárně zabezpečen, aby se neštěstí nemohlo opakovat. Okolo kostela se nachází hřbitov.

Javorový vrch (20 km)

Je hora nacházející se v Moravskoslezských Beskydech v blízkosti města Třince. Vrchol dosahuje výšky 1032 m. Směrem asi 1,5 km na východ se nachází podvrchol Malý Javorový 945 m. Zde je turistická chata , lyžařské sjezdovky, stanice horské služby a televizní vysílač. Asi 500 metrů od turistické chaty je horní stanice sedačkové lanovky z Oldřichovic . V okolí chaty jsou dostupné vynikající běžecké trasy s celkovou délkou okolo 25 km. Javorový je výchozím místem vrcholových túr. Turistické trasy vedou do Oldřichovic, do Řeky, kde jsou pískovcové lomy využívány nejen pro těžbu dekorativního godulského pískovce, ale i jako cvičné horolezecké terény. Javorový vrch je velice známým centrem paraglidingu a závěsného létání .

Dolní Vítkovice (28km)

Dovolte nám představit světově unikátní areál Dolní Vítkovice, kde se mezi lety 1828 až 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo. Právě v roce 1828 vydal olomoucký arcibiskup Rudolf Habsburský přípis o založení železárenského závodu ve Vítkovicích. Vznikl tak ojedinělý, jinde v Evropě neexistující komplex těžké průmyslové výroby od těžby uhlí přes úpravnu a výrobu koksu až po produkci surového železa. Nyní se tento industriální komplex proměnil v jedinečné vzdělávací, kulturní a společenské centrum s mezinárodním přesahem. Navštivte kavárnu Bolt Café a vychutnejte si výhled na Ostravu a její okolí a Populárně naučné centrum Velký Svět Techniky nebo zažijte jedinečnou výstavu zakomponovanou do srdce industriálního objektu VI. energetické ústředny v Dolních Vítkovicích. Odhalte tajemství technických vynálezů a projděte se po historii technického pokroku od průmyslové revoluce po současnost v Malém Světě Techniky U6.

Mini farma RELAX

Nedaleko Těrlické přehrady (4 km od nás) se nachází Mini farma Relax. Zde Vás, a především Vaše děti upoutá zvídavost malých koziček, roztomilost koťátek, vznešenost pávů a nenasytnost prasátek. Jedná se o kontaktní farmu, takže všichni si můžeme zvířátka pohladit a po domluvě s majitelem také nakrmit, např. suchým chlebem.

Jaškovská krčma

Pod středověkou fasádou najdete historický restaurační komplex s nezapomenutelnou atmosférou, zasazený do příjemného prostředí pláže Těrlické přehrady. První zmínka o této jedné z nejstarších hospod ve Slezsku pochází z roku 1268. Historickou zajímavostí je existence podzemní středověké chodby z budovy, jejímž účelem bylo loupení a přepadávání pocestných - taková místa jsou vždy opředena nějakou vzrušující středověkou legendou. Areál zahrnuje rovněž luxusní moderní hotel, doplněný čtyřmi tenisovými antukovými kurty a jedním kurtem s umělým povrchem pro míčové sporty. Podle posledního zjištění památkářů se jedná o nejstarší krčmu v České republice, která je starší, něž světoznámý Karlův most v Praze (dokončen 1402).

ZOO Ostrava

Zoologická zahrada Ostrava byla založena v roce 1951. V současné době chová na zhruba 100 ha přes 435 druhů zvířat ve více než 4000 jedincích. S rozlohou 100 hektarů je Zoo Ostrava vůbec druhou největší zoo v republice a v přirozeném prostředí lesoparku se zde nachází na 400 druhů a 4000 kusů zvířat.Zoo prošla v minulých letech výraznou proměnou. Postupně zde vznikají nové pavilony, velké přírodní výběhy, průchozí expozice. Mezi populární expozice patří Safari asijských kopytníků, Amazonie nebo Mokřady. Nechybí ani řada herních koutků pro děti, stovky laviček k odpočinku, desítky odpočinkových míst či klidové zóny. Součástí zoo je Botanický park s 6 km naučných stezek unikátním botanickým prostředím, nespočtem vzácných rostlin nebo největší kolekcí rododendronů a azalek u v České republice a na Slovensku. Novinkou je unikátní naučná stezka mokřadním ekosystémem s obřími modely našich plazů a obojživelníků.Ostravská zoologická zahrada se v roce 2019 umístila na 12. místě v žebříčku návštěvnosti turistických cílů, které pravidelně vydává agentura CzechTourism. V loňském roce ji navštívilo rekordních 580 091 lidí, což je nejvíce od založení zoo v roce 1951. Od roku 2016 je naše zoo zapojena do systému podpory projektů na ochranu přírody prostřednictvím příspěvku ze vstupného. Zahrada disponuje také výukovým centrem nebo restaurací. Samozřejmostí jsou také komentovaná krmení zvířat nebo noční prohlídky. Zoo Ostrava má pro každého něco: • pro děti: dětská hřiště a interaktivní herní prvky, expozice Na statku s domácími zvířaty (možnost přímého kontaktu a krmení zvířat) • pro rodiče s dětmi: přebalovací místnosti (babyroom) - v restauraci Saola, v pavilonu slonů, v expozici Na statku, v Pavilonu evoluce, kojící koutky v areálu, odpočinková místa • pro handicapované: bezbariérový vstup do pavilonů, WC pro handicapované, prvky pro nevidomé, možnost zapůjčení invalidního vozíku zdarma • pro všechny: komentovaná setkání se zvířaty, komentované prohlídky skleníků, občerstvení, jízda zoovláčkem a Safari expresem, suvenýry ze zoo, odpočinková místa (lavičky, lehátka, altánky), řada modelů a kosterních replik vzácných nebo vyhynulých zvířat

Těrlicko - Żwirkowisko

Památník polských letců Franciszka Żwirki a Stanisława Wigury (Żwirkowisko).V srpnu 1932 pilot por. Franciszek Żwirko a mechanik ing. Stanisław Wigura hájící barvy polského letectva, zvítězili v prestižním mezinárodním leteckém závodě Challenge. Krátce poté, 11. září, během letu na letecký den v Praze, silná vichřice způsobila poruchu jejich letounu RWD-6 a ten se zřítil v lesíku nad Těrlickem v částí Kostelec. Oba letci při katastrofě zahynuli.Na místě tragédie zvaném "Żwirkowisko", byla postavena kaplička-mauzoleum, dva ulomené stromy byly zakonzervovány, na symbolických hrobech byly vztyčeny kříže. Do 2. světové války se zde každoročně konaly pietní slavnosti. Za okupace však byl památník srovnán Němci se zemí. V roce 1950 byl na místě tragédie umístěn pomník letce od sochaře A.Pelikána.

Prales Mionší (35 km)

Mionší je národní přírodní rezervace v okresu Frýdek-Místek chránící rozsáhlý prales jehličnatých i listnatých stromů. Rozloha rezervace je 169,7 hektarů čímž se Mionší řadí na první místo mezi pralesy v Česku. Rozkládá se v chráněné krajinné oblasti Beskydy asi kilometr východně od obce Horní Lomná. Nadmořská výška rezervace je 720 až 949 metrů - nejvyšším bodem je vrch Úplaz. Kromě toho na území pralesa leží vrcholy Velká Polana a Mionší vrch. Severní a západní okraj rezervace ve vzdálenosti asi 0,5 až 1 km obtéká říčka Lomná. Do rezervace samotné je vstup zakázán, přístup k ní je pomocí naučné stezky zřízené roku 2005, která má začátek severně od pralesa na břehu Lomné. Délka trasy je 7 km a komentovaná prohlídka trvá 3-4 hodiny.

Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm - skanzen (60 km)

Valašské muzeum v přírodě je součástí Národního muzea v přírodě v České republice, organizuje sbírku nemovitých i movitých dokladů k dějinám lidové kultury, spravuje sbírkové předměty národopisného charakteru a v přirozené krajině umístěné objekty lidové architektury a technického stavitelství, dokumentuje lidovou kulturu národopisné oblasti Valašsko, Těšínské Slezsko.

Polsko

Milovníci cestování jistě ocení možnost navštívit sousední zemi, kde se všichni domluvíme češtinou. Podle legendy řece Olši, v roce 810 založili tři bratři Bolek Lešek, Těšek město Cieszyn. Toto historické město upoutá svou malebností každého, kdo zde zavitá. Můžete zde ochutnat výborné zákusky, dát si dobrou kávu a výborné místní speciality. Navštívit můžete Zámecký vrch s románskou rotundou sv. Mikuláše a pokochat se výhledem z Piastovské věže na jedinečnou krajinu Těšínské pahorkatiny. Nedaleko Cieszyna se nachází uznávané polské lázeňské město Ustroň s krásnou lanovkou na horu Čantorii (hranice s ČR) nebo navštívit místní ZOO park. Budeme-li pokračovat kousek dál, najdeme další krásné město Wisla, s množstvím lyžařských sjezdovek a skokanskými můstky obklopenými malebnými polskými Beskydy.

Slovensko (40 km)

Již za pár minut jízdy po dálnici můžete navštívit další nedalekou zemi, Slovensko. Nedaleko od hranice naleznete vyhlášené lyžařské středisko Velkou Raču, slovenský skanzen s malým vláčkem v Muzeu kysuckej dědiny ve Vychylovce nebo prohlídnout si Slovenský orloj ve Staré Bystrici. Cestou se zastavíte na oblíbené Halušky s brynzou.

Šikmý kostel v Karviné (20 km)

V místě centra původního města Karviná, dnes Doly, najdeme kostel postavený v roce 1736 v barokním slohu, který je zasvěcený sv. Petru z Alkantary. Kostel je známý také pod pojmem "šikmý" kostel v Karviné. V důsledku nepříznivých vlivů těžby uhlí na tomto území byla původní vysoká věž snesena. Během desítek let poklesl zdejší terén o 36 m a způsobil naklonění objektu a hluboké trhliny ve zdech. Vzhledem k tomu, že poklesy terénu byly postupně stabilizovány, mohla být v letech 1996-1997 provedena rekonstrukce stavby. Okolí kostela je dnes pěkně upraveno v přírodně krajinářském stylu a kostel je opět přístupný veřejnosti.

Cyklistika

V oblasti cykloturistiky je na tom region velice dobře. Nachází se zde trasy různých obtížností a délek pro mírné, střední a náročné cyklisty. Požitek z jízdy na kole se dá vychutnat po rovinných trasách kolem přehrad nebo hřebenech horských vrcholků Těšínských Beskyd. Trasy jsou vedeny celým regionem a některými z nich můžete vyjet za hranice regionu, a dokonce i za hranice České republiky. Od našeho ubytování je cca 1 km k cyklistické stezce vedoucí do Beskyd. Cyklistické mapy Vám na požadaní zapůjčíme.

Pustevny (50 km)

Horské sedlo Pustevny je jedno z nejvýznamnějších horských středisek v Beskydech. Nachází se v Radhošťské hornatině mezi vrchy Radhošť a Tanečnice. Pustevnám dominují dřevěné stavby Maměnka a Libušín, postavené v lidovém slohu Dušanem Jurkovičem. Další atrakcí je nadzemní panoramatická Stezka Valaška , která je dlouhá 610 metrů. Nedaleko Pusteven, na cestě na Radhošť je socha Radegasta, slovanského pohanského boha slunce, hojnosti a úrody. Na vrcholu Radhoště se nachází kaple sv. Cyrila a Metoděje, známé potní místo. Na Pustevny se dostanete lanovkou z obce Trojanovice, od hotelu Raztoka.